Standardni Uvjeti i odredbe tvrtke Crux d.o.o. za prodaju i usluge

 

 1. UGOVOR– Ovi Uvjeti i odredbe, zajedno s dodatnim pisanim uvjetima koje vam dajemo, a koji se odnose na vašu narudžbu ili ugovor o servisiranju, čine ugovor između vas, kupca određene opreme (uključujući dijelove i ostale proizvode), softverske licence i/ili usluga („Kupac”) i nas, tvrtke Crux d.o.o.navedenog na ponudi, potvrdi narudžbe, ugovoru o servisiranju, računu ili drugim narudžbama koje vam dajemo. („Crux”). Prava i obaveze utvrđeni ovim ugovorom odnose se na Kupčevu kupovinu opreme, softverske licence i usluga navedenih u Crux narudžbama. Ako Kupčeva narudžba uključuje softver koji podliježe licencnom ugovoru s krajnjim korisnikom („EULA”), primjenjuju se i odredbe takvog ugovora i imaju prioritet pred ovim uvjetima. Uvjeti i odredbe koji se razlikuju od ovih ili sadrže izmjene primjenjuju se samo ako obje strane daju pisanu suglasnost. Uvjeti i odredbe koji se nalaze na Kupčevim obrascima, uključujući standardne Kupčeve odredbe i uvjete kupovine i dokumente predstavljene terenskom prodajnom predstavniku tvrtke Crux, nisu dio ovog ugovora. Kupčev prijem opreme, softverske licence i/ili usluga predstavljaju njegovo bezuvjetno prihvaćanje ovih uvjeta i odredaba te svih primjenjivih dostupnih licencnih ugovora s krajnjim korisnikom.
 2. ODOBRENJE LICENCE– Ako ne postoji EULA, Crux Kupcu daje neekskluzivno pravo koje nije moguće dati u podlicencu i ne može se prenijeti na upotrebu softvera koji je naručen samo za internu upotrebu Kupca. Kupac ne smije preraditi, dekompilirati ili rastaviti niti jedan softver čiju je licencu dobio od Crux-a.
 3. PONUDE, OBJAVLJENE CIJENE I INFORMACIJE O PROIZVODU– Predračuni i ostale ponude za prodaju automatski istječu 30 dana nakon datuma izdavanja ako nije drugačije navedeno i ako Crux ranije ne povuče svoju ponudu, što može napraviti u bilo kojem trenutku prije no što Kupac prihvati predračun ili ponudu. Predračuni i ponude koji se odnose na prilagođenu opremu ili softver mogu se oslanjati na određene informacije ili uvjete, uključujući i informacije koje pruži Kupac. Ako se informacije ili uvjeti na koje se predračun ili ponuda odnose promijene, Crux može prilagoditi svoj predračun ili ponudu. Objavljene cijene nisu ponude za prodaju i mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Cruxmože promijeniti tehničke karakteristike opreme ili softvera bez prethodne obavijesti, osim ako to nije dogovoreno u pisanom obliku u specifikacijama. Cijene ne uključuju poreze, troškove prijevoza, pakiranja, rukovanja, osiguranja, carina, pregleda, dozvola, postavljanja ili ostalih troškova ili usluga, osim ako nije drugačije navedeno u Crux narudžbi. Crux može prihvatiti ili odbiti bilo koju narudžbu; Crux će utvrditi potvrdu narudžbe: (a) pisanom potvrdom narudžbe; ili (b) obavljanjem narudžbe. Određene karakteristike proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, težinu, dimenzije, vrijednost, povrat ulaganja, kapacitet, dozvoljena odstupanja i ostale tehničke podatke proizvoda, nisu jamstvo za te karakteristike i pružaju se samo kao informacija. Kupac ne smije prenijeti ponude, cijene, karakteristike ili informacije o proizvodu trećim stranama bez pisanog odobrenja Crux.
 4. POREZI – Ako je lokalnim zakonskim propisima određeno da Crux mora Kupcu naplatiti neku vrstu poreza, on će se dodati računu i Kupac ga mora platiti, osim u slučaju da Kupac dostavi Crux valjanu potvrdu o izuzeću porezne obveze. Ako se naknadno utvrdi da je potvrda o izuzeću od porezne obveze koju je Kupac dostavio Crux-u nevaljana, Kupac će platiti ranije neplaćeni porez.
 5. UVJETI PLAĆANJA– Uvjeti plaćanja navedeni su u Crux narudžbi,ponudi. Ako uvjeti plaćanja nisu navedeni, plaćanje je obavezno u roku od 30 dana od datuma izdavanja računa. Kupac ne smije zadržati plaćanje za sporna potraživanja koja duguje tvrtki Crux-u prema ovom ugovoru ili neki drugi način naknade iznosa koji duguje Crux-u prema ovom ugovoru.
 6. SLANJE, ISPORUKA I RUKOVANJE – Uvjeti slanja navedeni su u Crux narudžbi,ponudi. Ako uvjeti slanja nisu navedeni, slanje se obavlja Ex Works. Datumi isporuke i servisiranja daju se samo kao procjena, osim ako Crux izričito pisanim putem ne pristane na određeni datum ili raspored. Crux će uložiti komercijalno razumni napor u pravovremenu isporuku i servis. Svi datumi isporuke i servisiranja ovise o tome da Cruxna vrijeme primi sve potrebne informacije i odobrenja. Ako Kupac dovede do odgode isporuke, Crux će uskladištiti i zbrinuti sve stavke na rizik Kupca i Kupcu će naplatiti neplaćeni dio ugovorene cijene uvećane za troškove skladištenja, osiguranja i zbrinjavanja. Crux može obavljati djelomične isporuke. Crux ne prihvaća odgovornost za manjkajuće stavke ili oštećenja ako Kupac ne sačuva sve materijale za slanje i pakiranje za pregled.
 7. POVRATI – Oprema ili licenca softvera izrađena, promijenjena, prilagođena ili konfigurirana za Kupca ne može se vratiti ako ne postoji valjana reklamacija u jamstvenom roku i ne može se obaviti popravak opreme ili softvera. Kupac ne može vratiti opremu koja je izmijenjena, oštećena, upotrijebljena ili prethodno postavljena. Ako Crux ne pogriješi pri slanju ili Kupac ne podnese valjanu reklamaciju u jamstvenom roku, neupotrijebljena gotova oprema može se vratiti samo ako Kupac kontaktira Crux tražeći upute za odobrenje i povrat prije povrata. Crux, prema vlastitom nahođenju, Kupcu može obračunati naknadu povrata na skladište za sve vraćene stavke. Povrat robe moguć je jedino u originalnoj i neoštečenoj ambalaži u suprotnom se vrijednost robe umanjuje za vrijednost ambalaže
 8. OTKAZIVANJE– Uz pisano odobrenje tvrtke Crux, Kupac može otkazati svoju narudžbu prije isporuke opreme ili softvera ili prije početka valjanosti ugovora o servisiranju. Crux može otkazati narudžbu Kupca ili zatražiti avansno plaćanje, ako Kupac prenosi imovinu u ime svojih vjerovnika ili ako Crux ima razloga vjerovati da Kupac ne želi ili ne može ispuniti svoje obaveze. Ako Kupac svoju narudžbu otkaže na način koji nije dozvoljen u ovom dijelu, dužan je tvrtki Crux platiti sve iznose koje duguje prema narudžbi. Ako je Kupčeva narudžba iz bilo kojeg razloga otkazana, Kupac će Crux platiti sve troškove i naknade (uključujući troškove izrade i obaveza prema dobavljačima i podizvođačima Crux) nastale prije no što Crux dobije obavijest o otkazivanju, uvećane za uobičajenu stopu dobiti koju Crux ostvaruje za slične poslove. Minimalna naknada za otkazivanje je 15 % cijene.
 9. PROMJENE – Kupac može promijeniti svoju narudžbu uz pisanu suglasnost Crux. Crux može, kako bi prilagodio Kupčev zahtjev za promjenu, promijeniti cijenu i raspored isporuke. Ako Crux obavi radove ili kupi materijal očekujući narudžbu Kupca, a promjena koju Kupac traži poništava te radove ili materijale, Kupac je i dalje dužan platiti ih.
 10. SIGURNOSNI INTERES– Kupac tvrtki Crux jamči kupovinu novčanog sigurnosnog interesa opreme i licence softvera koji kupuje, potvrđuje valjanost jamstva i pristaje na to da ne ispituje autentičnost ovog jamstva. Kupac će pomoći tvrtki Crux prilikom poduzimanja svih potrebnih radnji za usavršavanje i zaštitu sigurnosnih interesa tvrtke Crux. Crux ima sva prava i ovlasti koja mu pripadaju po zakonu ili načelima pravičnosti samo ako Kupac zanemari svoje obaveze prema tvrtki Crux.
 11. JAMSTVA: AKO NE POSTOJI DRUGO PISANO JAMSTVO KOJE JE IZDALA KUPCU ZA SVOJU OPREMU, SOFTVER I USLUGE, TVRTKA CRUX IZRIČITO JAMČI NA NAČIN NAVEDEN U OVOM DIJELU. CRUX, U NAJVEĆOJ ZAKONOM DOZVOLJENOJ MJERI, ODRIČE SE SVIH OSTALIH JAMSTAVA, IZREČENIH ILI PODRAZUMIJEVANIH (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PO PITANJU JAMSTVA NA UTRŽIVOST ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU). OVA SE JAMSTVA MOGU PRENIJETI NA SLJEDEĆEG KUPCA OPREME ILI KORISNIKA SOFTVERSKE LICENCE SAMO UZ PRETHODNO PISANO ODOBRENJE TVRTKE CRUX-a. OSIM TOGA, SLJEDEĆE PREDSTAVLJA JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU DA CRUX PREKRŠI JAMSTVO.
 12. OPREMACrux jamči da u uobičajenim uvjetima upotrebe: (i) njegova oprema, osim zamjenskih dijelova, neće imati pogrešaka u izradi ili materijalu u trajanju od godine dana od datuma prvog postavljanja/upotrebe ili 18 mjeseci od datuma isporuke iz tvrtke Crux, ovisno o tome koji od uvjeta prvi nastupi. i (ii) na zamjenskim dijelovima neće biti pogrešaka u izradi i materijalu u roku od 90 dana od datuma isporuke. Ako se opisane pogreške pronađu i prijave u jamstvenom roku, Crux će, prema vlastitoj procjeni, nadoknaditi prodajnu cijenu, zamijeniti opremu ili ispraviti kvar besplatnom isporukom zamjenskog dijela i rada. Putovanja na udaljenosti do 80 kilometara od našeg najbližeg servisa ili ovlaštenog servisnog predstavnika besplatna su za sve valjane reklamacije u jamstvenom roku.
 13. SOFTVERCrux jamči da će softver koji razvija, ako je pravilno instaliran prema specifikacijama i zahtjevima sustava, dosljedno ispunjavati funkcije opisane u dokumentaciji softvera koju daje ili, ako nema dokumentacije softvera, na način koji je dogovoren u pisanom obliku. Crux ne jamči da je softver bez pogrešaka, da će Kupac moći upotrebljavati softver bez prekida, da će sučelja ili sustavi trećih strana spojeni na njega raditi bez prekida ili da će softver biti otporan na neovlaštene upade ili napade. Ako ne postoji odvojeno jamstvo koje Crux pisanim putem daje Kupcu, jamstveno razdoblje za upravljački softver opreme jednak je jamstvenom razdoblju za opremu s kojom je kupljen. Jamstveno razdoblje za softver ili značajku softvera je 90 dana od datuma isporuke. Kako bi se isključile sumnje, naše jamstvo uključuje ispravak pogrešaka, ali isključuje sve nove značajke. Crux, osim ako nije drugačije dogovoreno pisanim putem, ne daje jamstvo za softver koji je posebno razvijen, izmijenjen ili prilagođen Kupcu. Ta se jamstva primjenjuju i na sva nova izdanja i usluge koje Crux može pružati u budućnosti.
 14. USLUGE – Crux jamči da će se usluge pružati na stručan način i u skladu sa standardnom praksom u djelatnosti. Ako se u roku od 30 dana od završetka radova otkrije neusklađenost i Kupac odmah o tome pisanim putem obavijesti Crux, Crux će pružiti potreban servis, upute ili savjete za ispravljanje neusklađenosti.
 15. OPĆENITO – Gore navedena jamstva dodatno podliježu sljedećim općim uvjetima: (i) Potrošni materijal, dodatna oprema, uobičajeno trošenje, potrošni dijelovi i pokvarljiva roba izričito su isključeni. (ii) Ako Kupac zatraži obavljanje radova koje pokriva jamstvo izvan uobičajenog radnog vremena, Kupcu će se obračunati prekovremeni rad. (iii) Ta se jamstva ne primjenjuje kada je oprema i/ili softver tvrtke Crux bio izložen: nesreći, promjeni, neprikladnoj upotrebi, neovlaštenoj upotrebi, neprikladnom skladištenju od strane Kupca, ako je rad i/ili održavanje, postavljanje ili servisiranje obavilo osoblje koje nema odobrenje tvrtke Crux, dodavanju ili isporuci opreme ili softvera koji nisu odobreni za uklapanje u opremu tvrtke Crux, uvjetima u okolini ili rada ili softveru ili sučelju koje Kupac ili treća strana pružaju i svim ostalim uvjetima za koje Crux ne odgovara. (iv) Crux ne daje jamstvo za kalibriranje opreme. Crux međutim jamči da će se njegova oprema moći prilagoditi kako bi zadovoljila pisane specifikacije tvrtke Crux, ako postoje, po pitanju preciznosti za gore navedeno jamstveno razdoblje kada je pravilno postavljena i upotrebljavana. (v) Proizvode i ostale stavke koje Crux prodaje jamstvo pokriva samo u opsegu jamstva koje pruža originalni proizvođač. (vi) Ako Crux popravi opremu, taj popravak ne produljuje postojeće jamstvo niti stvara novo jamstvo za opremu kao cjelinu ili dijelove koje Crux nije popravio ili zamijenio. Crux, ako mu Kupac prethodno ne pošalje pisanu obavijest, pristaje na to da se jamstvo i dalje primjenjuje, a sva se jamstava poništavaju ako se proizvod premjesti iz države u koju ga je Crux isporučio.
 16. NAČINI ISPRAVLJANJA KVAROVA TIJEKOM JAMSTVENOG RAZDOBLJACrux može pokušati obaviti dijagnostiku i ukloniti kvarove telefonom ili elektroničkim putem. Određena je oprema opremljena mogućnostima daljinske podrške za izravno izvješćivanje o problemima, utvrđivanje i rješavanje problema na daljinu. Kada Kupac kontaktira Crux radi obavljanja radova koje jamstvo pokriva, Kupac mora pratiti utvrđivanje problema, rješavanje i postupak koji određuje Crux. Crux može zatražiti povrat dijela ili opreme u svoje skladište radi servisiranja ili pomoći pri utvrđivanju problema. Ako Crux utvrdi da je potrebno obavljanje popravka na mjestu rada, izvršit će ga servisni tehničar. Ako Kupac obavijesti Crux o kvaru i zatraži popravak na mjestu rada kada se kvar ne može daljinski ukloniti ili ako Crux odgovori na obavijest Kupca o kvaru i ne pronađe kvar za koji je odgovoran Crux, Crux može zatražiti naknadu troškova za sve obavljene radove i troškove koji su nastali zbog Kupčevog zahtjeva. Nepostavljanje i neupotrebljavanje dostupne opreme za daljinsko spajanje i opreme za izravno prijavljivanje problema, utvrđivanje problema na daljinu i rješavanje može dovesti do povećanja vremena odgovora i dodatnih troškova za Kupca.
 17. NAKNADA ŠTETECrux će Kupcu platiti sve gubitke izazvane izravno tjelesnom ozljedom (uključujući smrt) treće strane ili oštećenjem imovine treće strane ako se radi o ozljedi ili oštećenju: (i) do koje je došlo tijekom rada koji obavlja Crux; (ii) do koje je došlo na imovini Kupca; i (iii) koja je prouzročena isključivo iz nehaja ili propusta Crux. Gubici koje Crux plaća mogu uključivati razumne troškove postupka i podmirivanje zahtjeva ili tužbe. Obaveza plaćanja tvrtke Crux za gubitke nastaje samo ako Kupac odmah obavijesti Crux o gubicima kada razumno predvidi troškove. Ako Kupac zatraži da Crux plati njegove troškove, on tvrtki Crux daje isključivo pravo upravljanja obranom za sve zahtjeve koji su s tim povezani i Crux može, prema vlastitom nahođenju, sklopiti dogovor ili nagoditi se po pitanju takvih zahtjeva; a Kupac mora surađivati u obrani svih zahtjeva koliko to Crux smatra potrebnim.
 18. KRŠENJA PRAVA NA PATENTCrux će braniti sve tužbe protiv Kupca ako se temelje na reklamaciji da je oprema ili softver koju je Cruxizrađuje, a Kupac kupio prema ovom ugovoru ili nekom njegovom dijelu predstavlja kršenje primjenjivog patenta. Crux je obavezan samo ako: (a) Kupac odmah pisanim putem obavijesti Crux o zahtjevu i daje tvrtki Crux ovlasti, informacije i pomoć potrebnu za obranu reklamacije; i (b) navodno kršenje nije rezultat izrade ili drugog posebnog zahtjeva koji je Kupac naveo ili rezultat primjene ili upotrebe za koju Kupac ili druge strane uzimaju opremu ili softver. Crux će platiti sva oštećenja i troškove koji su konačno doneseni protiv Kupca samo ako Crux ima isključivo pravo obrane, dogovora ili nagodbe po tužbi i ako Kupac ne poduzima radnje koje mogu naštetiti mogućnosti tvrtke Crux da vodi učinkovitu obradu, dogovor ili nagodbu. Nakon primanja Kupčeve obavijesti o navodu da oprema, softver ili dio opreme krši pravo na patent, Crux može, o vlastitom trošku i prema vlastitom nahođenju: (i) za Kupca dobiti pravo na daljnju upotrebu takve opreme, softvera ili dijela: (ii) zamijeniti opremu, softver ili dio s opremom, softverom ili dijelom koji ne predstavljaju kršenje prava na patent; (iii) izmijeniti opremu, softver ili dio tako da više ne predstavljaju kršenje prava na patent; ili (iv) ukloniti opremu, softver ili dio i nadoknaditi prodajnu cijenu i sve pripadajuće troškove prijevoza i postavljanja. To je u potpunosti obaveza tvrtke Crux prema Kupcu u slučaju kršenja prava na patent.
 19. ZAKONSKI PROPISI I/ILI STANDARDICrux se u potpunosti pridržava važećih zakonskih propisa. Crux također poduzima razumne korake u održavanju usklađenosti opreme sa standardima i propisima koji se primjenjuju na Kupčevu upotrebu proizvoda tvrtke Crux. Pa ipak, oprema tvrtke Crux upotrebljava se u brojnim primjenama i povremeno dolazi do međusobnog sukobljavanja važećih standarda i propisa. Cruxne obećava ili predstavlja da će njegova oprema biti u skladu sa svim zakonima, propisima, pravilima ili standardima osim ako to nije izričito navedeno i dogovoreno u pisanom obliku od strane ovlaštenog službenika. Kupac je odgovoran za ispravno postavljanje, rad i kalibriranje opreme u skladu sa svim važećim zakonskim propisima i pravilima.
 20. PRIRUČNICI ZA RUKOVANJE PROIZVODOMKupac mora pratiti upute za postavljanje, priručnike za upotrebu proizvoda i sustava, upute za rad i sigurnosne upute te svu ostalu dokumentaciju koju Crux daje s opremom. Crux odriče svaku odgovornost, uključujući i jamstvenu odgovornost, ako Kupac to ne čini.
 21. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVOOsim ako Crux izričito u pisanom obliku ne pristane drugačije, Crux Kupcu ne prenosi pravo vlasništva na patente, autorska prava, zaštitne znakove, tehnologije, dizajn, specifikacije, crteže ili druga intelektualna vlasništva koja se odnose na opremu, softver i/ili usluge. Ako nije drugačije određeno u ugovoru EULA, dodijeljena prava licence na softver predstavljaju neekskluzivno pravo koje nije moguće dati u podlicencu i ne može se prenijeti i ograničeno je samo za dogovorenu namjenu.
 22. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI U SLUČAJU OŠTEĆENJACRUX NI U KOJEM SLUČAJU NE ODGOVARA KUPCU NI BILO KOJOJ DRUGOJ STRANI ZA BILO KOJI OBLIK POSEBNOG, POSLJEDIČNOG, NEIZRAVNOG, SLUČAJNOG, KAZNENOG OBEŠTEĆENJA ILI KAZNE, NEOVISNO O TOME JE LI ŠTETA NASTALA ILI JE REZULTAT KRŠENJA UGOVORA, JAMSTVA, IZVANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU (UKLJUČUJUĆI NEMAR), OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI DRUGAČIJE I BEZ OBZIRA NA TO HOĆE LI SE OSTVARITI TEMELJNA SVRHA UGOVORA. Takve štete uključuju, ali nisu ograničene na, gubitak profita ili dobitka, gubitak upotrebe opreme ili pripadajuće opreme i softvera, trošak zamjenske opreme ili softvera, pogona, troškove zastoja u proizvodnji, povećane troškove izgradnje, oštećenje ugleda, gubitak klijenata ili reklamacije Kupčevih klijenata ili ugovaratelja za takve štete. Kupac ne može prenijeti, dodijeliti ili iznajmiti prema ovom ugovoru prodanu ili licenciranu opremu ili softver bilo kojoj trećoj strani, a da ih prethodno ne zaštiti od zaštite koju pruža tvrtka Crux u tom dijelu.
 23. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTICrux ne odgovara ni za kakve gubitke, reklamacije, troškove ili štete prouzročene, koje pridonose ili koje su nastale djelovanjem ili propustom Kupca ili treće strane bilo iz nemara ili na drugi način. Ni u kojem slučaju ukupna obveza tvrtke Cruxza bilo koju i sve vrste oštećenja ili gubitaka povezanih s ovim ugovorom ili prema njemu prodanim licenciranom ili isporučenom opremom, softverom ili uslugama ne može prelaziti troškove stavke zbog koje je došlo do reklamacije, neovisno o tome temelji li se na ugovoru, jamstvu, obeštećenju ili izvanugovornoj odgovornosti za štetu (uključujući nemar). Sve tužbe koje iz toga proizlaze moraju se započeti u roku od godine dana od datuma kada se uzročna radnja dogodila.
 24. BEZ ODGOVORNOSTI ZA BESPLATNE INFORMACIJE ILI POMOĆOsim u slučaju lažnog predstavljanja, Crux ne odgovara ni za kakve informacije, pomoć ili savjet dan Kupcu ako takva informacija, pomoć ili savjet nije uvjetovan ugovorom.
 25. OSIGURANJE –Tvrtka Crux će, na zahtjev, pružiti razumnu potvrdu osiguranja koja pokazuje standardne oblike pokrivanja i ograničenja ili pripadajuća podograničenja. Kupac je suglasan čuvati povjerljivost takvih informacija. Crux ne daje trećim stranama izravan pristup svojim osiguranjima ili dodatna prava na svoje osiguranje kao što je imenovanje dodatnih osiguranih strana.
 26. VIŠA SILA –Osim po pitanju plaćanja koje Kupac duguje, razdoblje izvedbe ovog ugovora razumno će se produljiti ako strana kasni ili je odgodila obavljanje svojih obaveza prema ovom ugovoru zbog razloga izvan njezine razumne kontrole. Prosvjedi, pobune, prirodne katastrofe, rat, terorističke aktivnosti, hitne situacije, nedostatak ili nedostupnost materijala, vremenske nepogode, zakonske promjene i slične pojave neki su, ali ne i jedini, razlozi koji su izvan razumne kontrole strane.
 27. KONTROLA IZVOZA – Kupac je suglasan da oprema ili softver mogu uključivati tehnologije i softver koji podliježu propisima o kontroli izvoza u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim državama u kojima se oprema ili softver isporučuju ili upotrebljavaju. Kupac je jedini odgovoran za usklađivanje tih ograničenja ako izvozi ili ponovno izvozi opremu ili softver. Kupac pristaje nadoknaditi štetu i osloboditi Cruxodgovornosti za bilo koji oblik kršenja ograničenja izvoza u sporu koji pokreće Kupac, Kupčevi zaposlenici, savjetnici, službenici ili klijenti.
 28. TUMAČENJEAko je bilo koji od ovih uvjeta i odredaba protivan važećim zakonskim propisima ili prema njima nije valjan, ovi će se uvjeti i odredbe tumačiti kao da ne uključuju takvu odredbu ili uvjet. Nevaljan, nezakonit ili neprimjenjiv uvjet automatski će se smatrati izmijenjenim i kao izmijenjen uključiti u ove uvjete i odredbe. Takve će se izmjene obaviti u najmanjem mogućem opsegu kako bi uvjeti bili valjani, zakoniti i provodljivi. Odricanje ili isprika tvrtke Crux za bilo kakvu neusklađenost s ovim uvjetima i odredbama ne predstavlja odricanje ili ispriku ni za koje prethodne ili buduće neusklađenosti.
 29. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNI SUDIzvedba strana u ovom ugovoru i odnos među stranama podliježu važećim zakonskim propisima države u kojoj se nalazi ured tvrtke Crux d.o.o.naveden u Crux narudžbi,ponudi ; ako se ured tvrtke Crux d.o.o. naveden na Cruxnarudžbi nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, primjenjuju se zakonski propisi države Delaware. Stvarno nadležan sud za reklamacije prema ovom ugovoru je sud čija je nadležnost najbliža uredu tvrtke Cru d.o.o. navedenom na Crux narudžbi; ako se ured tvrtke Crux d.o.o.naveden na Crux narudžbi nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, sudovi države Delaware imaju stvarnu nadležnost. Pa ipak, Cruxzadržava pravo pokretanja sudskog postupka protiv Kupca na bilo kojem drugom nadležnom sudu. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji roba izrijekom je isključena.
 30. ODLAGANJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREMEKada je to određeno važećim zakonskim propisima, Crux će odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE) obaviti o trošku Kupca.
 31. SLJEDIVOSTKupac pristaje da Crux može pratiti ili opozvati opremu ili poduzeti druge korektivne radnje na opremi. Kupac će aktivno poduprijeti Crux kada se takva potreba pojavi. Ako Kupac opremu proda trećoj strani, prema važećim zakonskim propisima smatrat će se distributerom opreme i mora preuzeti sve pripadajuće odgovornosti koje uključuje, ali nisu ograničene na sljedeće: (i) najmanje 10 godina čuvati sve dokumente i informacije potrebne za praćenje ili opoziv opreme prodane trećoj strani; (ii) odmah obavijestiti Crux u slučaju prigovora ili neželjenih nesreća povezanih s opremom i odmah se uskladiti sa svim smjernicama koje Crux daje po pitanju ispitivanja ili obrade pitanja: i (iii) uskladiti se sa svim važećim obavezama po pitanju skladištenja i prijevoza.
 32. OSOBNI PODACI I OSTALE INFORMACIJE – Kupac je suglasan da Crux ima pravo upotrebe, obrade i pohrane te odobravanje trećoj strani upotrebu, obradu i pohranjivanje u ime tvrtke Crux svih podataka koje Crux dobiva po ovom ugovoru u skladu s važećim zakonskim propisima. Ako nije posebno dogovoreno u dokumentima Crux  narudžbe, naša prodaja i servis kupcu ne uključuju obradu osobnih podataka kupca ili za njega od strane Crux -a. U okviru naših odnosa s vama možemo obrađivati ograničene osobne podatke nekih vaših zaposlenika ili ugovaratelja koje koristimo kako bismo odgovorili na vaše upite ili zahtjeve i izvršili naše ugovorne obveze prema vama (npr. za obradu i izvršavanje narudžbi, proces plaćanja, dogovaranja isporuka i dostava, te pružanja popravaka i usluga podrške). Crux će upotrijebiti kontakt podatke dobivene od vas u kontekstu kupovine proizvoda ili usluge za izravni marketing sličnih proizvoda ili usluga. Možete u bilo kojem trenutku zatražiti da ne primate marketinške komunikacije tako da nas kontaktirate na adresi https://www.crux.hr/

 

 

 

Posted in Nekategorizirano.